1/48 Tamiya

Spitfire RAF No.92 Squadron 1940-1941.